ตาราง มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 2560
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 2,033,493 2,245,147 2,560,103 2,812,592
ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)