ตาราง อัตราการเติบโตธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
หน่วย : ร้อยละ
ปี 2557-2558 2558-2559 2559-2560 2560-2561p
อัตราการเติบโตธุรกิจพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 10.41 14.03 7.91 14.04
ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)