ตาราง ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
หน่วย : | %
พ.ศ. ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต) อัตราการเปลี่ยนแปลง
2554 100.0 0.0
2555 110.3 10.3
2556 113.6 3.0
2557 107.7 5.1
2558 107.8 0.1
2559 100.0 0.0
2560 101.6 1.6
2561 105.3 3.6
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม