ตาราง จำนวนคดีอาญา
หน่วย : คดี | คดี
ปี ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ฐานความผิดพิเศษ คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย คดีอาญา
2557 18,165 39,389 16,335 503,385 577,274
2558 19,929 40,976 11,506 433,352 505,763
2559 16,376 35,914 11,247 384,381 447,918
2560 14,906 36,436 12,528 396,941 643,942
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หมายเหตุ : เป้าหมาย: ดดีอาญามีสัดส่วนลดลง