ตาราง รายได้สุทธิของรัฐบาลต่อ GDP
หน่วย : ร้อยละ | ร้อยละ
ปี สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อ GDP สัดส่วนรายได้สุทธิหลังจัดสรรต่อGDP ณ สิ้นแผนฯ 12 ปี 2564
2537 18.30 19.00
2538 18.40 19.00
2539 18.70 19.00
2540 18.00 19.00
2541 15.60 19.00
2542 15.00 19.00
2543 15.00 19.00
2544 14.80 19.00
2545 15.10 19.00
2546 15.70 19.00
2547 16.40 19.00
2548 17.00 19.00
2549 16.20 19.00
2550 16.30 19.00
2551 15.90 19.00
2552 14.90 19.00
2553 16.00 19.00
2554 16.60 19.00
2555 16.80 19.00
2556 16.80 19.00
2557 15.80 19.00
2558 16.30 19.00
2559 16.70 19.00
2560 15.50 19.00
2561 15.70 19.00
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ