ตาราง รายได้ต่อหัวของประชากร
หน่วย : ดอลลาร์ | ดอลลาร์
ปี รายได้ต่อหัว รายได้ต่อหัวณสิ้นแผนฯ 12 ปี 2564
2552 3,936 8,200
2553 4,736 8,200
2554 5,112 8,200
2555 5,389 8,200
2556 5,673 8,200
2557 6,034 8,200
2558 5,937 8,200
2559 6,104 8,200
2560 6,730 8,200
2561 7,447 8,200
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ