หมายเหตุ : ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลตามปีรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
© GSIC 2018 | Terms and Conditions of Use  AboutContact Us